Chiranalab

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSLY
Akreditácia

Kalibračné laboratórium je symbolom tradície a dlhoročných skúseností v oblasti kalibrácie meracích prístrojov a vykonávania metrologických činností.

Vykonávajú sa tu kalibrácie dĺžok, elektrických veličín, prietoku, síl, teploty, vlhkosti a tlaku.

Chemické laboratórium vykonáva rôzne akreditované skúšky, ako napríklad meranie kyslosti a zásaditosti roztokov (pH-metria), kvalitatívne skúšky extrahovateľnosti kovov vyjadrených ako olovo (Pb) vo vodnom výluhu (podľa normy EN ISO 7864), fotometrické skúšky obsahu kadmia vo vodnom výluhu (podľa normy EN ISO 7864), skúšky koróznej odolnosti nehrdzavejúcej ocele (podľa normy EN ISO 9626).